شورای ورزشی
شورای جدید ورزشی عزآباد تشکیل شد ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

شورای جدید ورزشی عزآباد تشکیل شد

رستاق نیوز _ اولین نشست شورای ورزشی عزآباد باهدف تعیین سمت هریک ازاعضا برگزارشد.