شهیدان احمدی و دیاله
یاد و نام شهدای رستاق در ورودی شهرستان ۰۹ اسفند ۱۳۹۸

یاد و نام شهدای رستاق در ورودی شهرستان

رستاق نیوز – پل کمربندی بزرگراه میید – اشکذر در ورودی شهرستان به یاد 87 شهید رستاق نام گرفت