خاطره
” کت و شلوار نورزی من “ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

” کت و شلوار نورزی من “

رستاق نیوز - داستان کوتاه " کت وشلوار نوروزی من " براساس خاطره یک رستاقی توسط محمد رضا قانع نگاشته شده است .