حجت امینی
چه کسی در گنبد تاج ابراهیم آباد مدفون است ؟ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

چه کسی در گنبد تاج ابراهیم آباد مدفون است ؟

رستاق نیوز - امام زاده سیدتاج الدین محمد ابراهیم آباد ازبقاع متبرکه رستاق است