جهاد کشاورزی
تاکنون قریب ۴۰۰ نفر از کارگران غیربومی و اتباع خارجی در طرح پایش سلامت مورد غربالگری قرارگرفتند ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
رییس مرکز جهاد کشاورزی رستاق:

تاکنون قریب ۴۰۰ نفر از کارگران غیربومی و اتباع خارجی در طرح پایش سلامت مورد غربالگری قرارگرفتند

رستاق نیوز – کاظم مسروری فر گفت : طرح غربالگری کارگران واحدها ی گلخانه ای از بیماری کرونا باهمکاری مشترک مرکزجهاد کشاورزی رستاق ومرکز بهداشت ازتاریخ ۱۰فروردین در رستاق آغاز شد.

آغاز نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

آغاز نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق

رستاق نیوز - نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق توسط کارشناس پهنه مرکز جهاد کشاورزی رستاق آغازشد.

طرح هویت گذاری و بیمه اجباری دام های شهرستان در حال انجام است ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
قابل توجه دامداران رستاق

طرح هویت گذاری و بیمه اجباری دام های شهرستان در حال انجام است

رستاق نیوز - مدیر جهادکشاورزی اشکذر گفت: طرح هویت گذاری و بیمه اجباری دام ها در شهرستان اشکذر در حال انجام می باشد.