جشنواره پاییتخت کتاب
راهیابی شهر اشکذر به مرحله نیمه نهایی جشنواره پایتخت کتاب ایران ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

راهیابی شهر اشکذر به مرحله نیمه نهایی جشنواره پایتخت کتاب ایران

شهراشکذر در ششمین دوره برگزاری جشنواره پایتخت کتاب ایران، به جمع 38 شهر برتر راه یافت.