جشنواره پاییتخت کتاب
راهیابی شهر اشکذر به مرحله نیمه نهایی جشنواره پایتخت کتاب ایران 10 بهمن 1398

راهیابی شهر اشکذر به مرحله نیمه نهایی جشنواره پایتخت کتاب ایران

شهراشکذر در ششمین دوره برگزاری جشنواره پایتخت کتاب ایران، به جمع 38 شهر برتر راه یافت.