جاده قدیم تهران
قهوه خانه حاجی آباد یادگاری از جاده تهران ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

قهوه خانه حاجی آباد یادگاری از جاده تهران

رستاق نیوز - قهره خانه حاجی آباد از جمله قهوه خانه های پررونق جاده تهران در رستاق بود .