تلگراف خانه
آغازی بر جمع آوری “اولین های رستاق” در قرن حاضر ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

آغازی بر جمع آوری “اولین های رستاق” در قرن حاضر

رستاق نیوز – رستاق نیوز در نظر دارد مجموعه ای از اولین های رستاق را گرداوری و تدوین نماید دراین راستا به ارائه اطلاعات واسناد شما مخاطبان محترم نیازمندیم فلذا ضمن درخواست از شما عزیزان توجه شما را به برخی از مصادیق جمع آاوری شده جلب می نماید :