تله فرمونی
آغاز نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

آغاز نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق

رستاق نیوز - نصب تله فرمونی آفت پروانه چوبخوار درختان پسته در باغات رستاق توسط کارشناس پهنه مرکز جهاد کشاورزی رستاق آغازشد.