برش آسفالت
کافی است خط ها را دنبال کنید ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

کافی است خط ها را دنبال کنید

این روزها برای اینکه بفهیم شهرداری در حال اقدام چه فعالیت عمرانی است کافی است خط ها را دنبال کنید