برج قلعه
برج قلعه حسین آباد رستاق ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

برج قلعه حسین آباد رستاق