انتصاب
انتصاب یک رستاقی در اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

انتصاب یک رستاقی در اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد

رستاق نیوز  - علیرضا ابوالحسنی ابراهیم آبادی به عنوان معاون امور آسیب ها و مسایل اجتماعی مدیرکل اموراجتماعی وفرهنگی استانداری یزد منصوب شد .