ابراهیم آباد
شهید معظم عبدالرضا فقیه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

شهید معظم عبدالرضا فقیه

شهید عبدالرضا فقیه از شهدای عملیات والفجر8 است.