رستاق نیوز - دراین ماه دلهای مردم نسبت به یگدیگر رئوف تر بود ، دستگیری ازنیازمندان ، کمک بدون چشمداشت ، عفو و بخشش دیگران ازجلوه های دیدنی ماه رمضان در عزآباد قدیم بود.

درروزگاری نه چندان دور”مناره مسجد جامع عزآباد” درروزهای پایانی ماه شعبان شاهد وناظر شور وشوق وصف ناپذیر اهالی ، برای استقبال از ماه رمضان بود .
مومنانی که با مراسمی هرچند ساده به نام “کلوخ انداز “-هم اکنون چشم به آسمان داشتند تا هلال ماه رمضان را رویت کنند.
از رادیو وتلویزیون و رسانه های مجازی اثری نبودتا اعلام اول ماه و آخرماه کند و لاجرم مردم خود دست به کار می شدند.
مناره مسجد جامع با ارتفاع ۱۲ متری از سطح زمین بلندترین وبهترین محل برای رویت هلال بود و بزرگانی که بقول قدیمی ها نورچشمی داشتند دراینجا به جستجوی هلال رمضان مشغول می شدند .
البته همه درجستجوی هلال رمضان بودند زیراآن را ثواب می دانستند و در غروب روز آخرشعبان زن ومرد ، کوچک وبزرگ درپشت بام منازل اجتماع می کردند .
به محض رویت هلال نوای تکبیر بود که اوج می گرفت و با طنین اذان این آیین به پایان می رسید.
ماه میهمانی خدا با هزاران نعمت ، برکت ورحمت آمده بود و مومنین، مقید به رعایت حرمت آن .
درطول روز اجاقی درخانه ای روشن نمی شد و بوی نان تازه گندم و آبگوشت محلی رافقط در آستانه غروب می توانستی استشمام کنی !
شیر آب انبارهای روستا درطول ماه رمضان کمتر بازوبسته می شد و درمقابل ، اگر رمضان درنیمه اول سال خصوصا فصل گرما بود راه پله های آب انبار دراوج گرما میزبان آقایانی بود که برای استراحت آن فضای نمناک را انتخاب کرده بودند.
ازصبح علی الطلوع تا غروب وحتی بعد از آن مجالس متعددی اعم از مردانه وزنانه به ختم قران می نشستند .
و مساجد که از روزهای پایانی ماه شعبان آب وجارو شده بودند در این روزها پررونق تر ونمازهای جماعت یومیه پر جمعیت تربرگزار می شد.
سحرها همه گوش به مناجات “مرحوم آقا رضاسیدحسین” در مناره مسجد جامع داشتند وصدالبته نواهای عاشقانه و خالصانه مناجات سحرگاهی درگوشه گوشه آبادی به گوش می رسید.
از ساعت و سایر وسایل زمان سنج امروزی کمتر اثری دیده می شد واین حرکت وموقعیت ستارگان درآسمان بود که وقت سحر و اذان صبح را مشخص می کرد و سواد این تشخیص را پدران ما ازنسلی به نسل دیگر آموزش می دادند.
دراین ماه دلهای مردم نسبت به یگدیگر رئوف تر بود ، دستگیری ازنیازمندان ، کمک بدون چشمداشت ، عفو و بخشش دیگران ازجلوه های دیدنی ماه رمضان در عزآباد قدیم بود.

  • نویسنده : محمدرضاقاتع عزآبادی
  • منبع خبر : رستاق نیوز