دکتر ضرغامی درجریان بازدید از مسجد جامع عزآباد با آقایان حیدری و زارع دو تن از استادکاران میراث گفتگو و از تلاش آنان برای حفظ ومرمت میراث فرهنگی تشکر کرد.

دکتر ضرغامی درجریان بازدید از مسجد جامع عزآباد با آقایان حیدری و زارع دو تن از استادکاران میراث گفتگو و از تلاش آنان برای حفظ ومرمت میراث فرهنگی تشکر کرد.